แรงบันดาลใจหาได้จากที่ไหน

แรงบันดาลใจหาได้จากที่ไหน

แรงบันดาลใจ (Inspiration) หมายถึง พลังอำนาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและ การกระทำใด ๆ ที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจ (Motivation) ภายนอกก่อให้เกิด แรงจูงใจขึ้นภายในจิตใจเสียก่อน เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการคิดและการกระทำในสิ่งที่พึงประสงค์เหมือนเช่นปกติวิสัยของมนุษย์ส่วนใหญ่ ไม่ว่าสิ่งที่ตนกระทำนั้นจะยากสักเพียงใด ตนก็พร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายสู่ความสำเร็จที่ต้องการให้จงได้ แม้จะต้องเสียสละบางสิ่งของตนเองไปบ้าง ก็พร้อมที่จะเสียสละได้เสมอ ถ้าจะช่วยนำมาซึ่งผลสำเร็จที่ต้องการนั้นได้จริง ๆ

แรงบันดาลใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะแรงบันดาลใจนั้นทำให้เรามีแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจเปรียบเสมือนขุมพลังทั้งในการจุดระเบิดแรกเริ่ม และยังคงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงประคับประคองให้เราทำสิ่งนั้นจนสำเร็จลุล่วงไปได้

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ได้กล่าวไว้ว่า “จินตนาการสำคัญยิ่งกว่าความรู้” ( Imagination is more important than Knowledge) ในบางครั้งจินตนาการก็เป็นแรงบันดาลใจที่ไปไกลมากกว่าความรู้ที่อยู่ในสมอง

3 ขั้นของการสร้างแรงบันดาลใจของผู้นำ

  1. มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงพอ ผู้นำต้องเชื่อมั่นในตนเองว่าผลสำเร็จที่ต้องการจะได้รับจากการคิดหรือจาก การกระทำนั้นสามารถพิชิตมันได้อย่างแน่นอน โดยต้องไม่มีความวิตกกังวลใดๆ ความลังเลใจ ความสับสนสงสัย และความไม่มั่นใจในตนเอง
  2. ความมุ่งมั่นในการลงมือทำ เมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองแล้ว จะทำสิ่งใดๆ ก็จะทำให้บรรลุผลสำเร็จได้
  3. ความมีศรัทธาในผลสำเร็จที่มุ่งหวัง คือการมองเห็นผลสำเร็จที่จะได้มาจากการกระทำที่มีคุณค่าสูงสุดและมีความรู้สึก ว่าถ้าหากถึงมันได้จะเป็นสิ่งที่น่าท้าทายที่สุดในชีวิต

Comments are closed.